screen-Arboretum

Arboretum ก่อตั้งขึ้นเกือบหนึ่งศตวรรษ ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสวนพฤกษชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดก การเพาะปลูกการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและพืช ท่ามกลางป่าขนาด 434 เอเคอร์ และลำธารคดเคี้ยวในเทือกเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางพฤกษศาสตร์ Arboretum ตั้งอยู่ในสภาพธรรมชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา